UPM:n tulee luopua hakkuista Saunasuon ja Ala-Lautajärven metsissä

Metsänkäyttöilmoituksien mukaan UPM aikoo hakata luonnoltaan arvokkaita metsiä Orivedellä.

Syksyllä 2018 UPM tiedotti laajasti kansainväliselle medialle COP14-biodiversiteettikokouksessa Egyptissä sitoutuvansa jatkuvasti parantamaan metsäluonnon monimuotoisuutta omissa metsissään. UPM:n tulee pitää kiinni tästä lupauksestaan. Luonnoltaan arvokkaiden metsien hakkaaminen ei paranna vaan heikentää metsäluonnon monimuotoisuutta.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri lähettivät UPM:lle 18.12.2020 vetoomuksen luopua näistä hakkuista.

Saunasuon maastoon suunnitelluilta hakkuualoilta löytyi joulukuussa 2020 lumipyryssä tehdyllä pikaisella maastokäynnillä liito-oravan papanoita kahdesta paikasta.

Vetoomus 18.12.2020:

Olemme käyneet maastossa Orivedellä tutustumassa kahteen UPM:n suunnittelemaan hakkuukohteeseen.

Saunasuon alue on jo vuonna 2015 sisältynyt luonnonsuojelupiirin UPM:lle lähettämään suojeluvetoomukseen.

Suunniteltujen hakkuukohteiden puusto on monipuolista, avo- ja siemenpuuhakkuukohteilla vanhaa, jopa yli 130-vuotiasta metsää, ja metsät täyttävät Metso- ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet.

Maastokäynnillä 4.12.2020 löysimme suunnitelluilta Saunasuon ympäristön hakkuualueilta kahdesta kohdasta liito-oravan jätöksiä (kuvat ohessa). Metsät hakkuukohteilla ovat lähes kauttaaltaan liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Vaadimme, että alue tutkitaan ennen hakkuita. Korostamme että nämä olivat satunnaislöytöjä eivätkä kartoituksen tulos.

Ala-Lautajärven länsipuoli on erittäin hieno ja monipuolinen luontoalue, jonka nyt suunnitellut hakkuut pilaisivat ja pirstoisivat täysin. Hakattava alue rajautuu pitkän kapean järven rantaan. Maasto on vaihtelevaa, kalliojyrkänteiden ja mäkien väleissä on lehtipuustoisia puronotkoja. Korkeimmalta rantakalliolta avautuu kaunis näkymä järvelle. Alueella on runsaasti erikokoista ja -lajista lahopuuta sekä maassa että pystyssä. Majavat ovat kaataneet myös järeitä haapoja maalahopuiksi.

Greenpeacelta saamiemme tietojen mukaan alueelta hakattaviksi suunnitelluista metsistä on löytynyt mm. seuraavat uhanalaiset ja luontoarvolajit: 

  • männynkääpä Phellinus pini vanhan metsän indikaattori
  • korpiluppo Alectoria sarmentosa alueellisesti uhanalainen (RT), valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT)
  • lahokaviosammalen
  • protoneema Buxbaumia viridis erittäin uhanalainen (EN), erityistä suojelua vaativa direktiivilaji
  • pallopäärahkasammal Sphagnum wulfianum Luontoarvolaji
  • kantoraippasammal Crossocalyx hellerianus vaarantunut (VU)
  • riukukääpä Phellinus viticola
  • yövilkka Goodyera repens Luontoarvolaji
  • silokääpä Gloeoporus pannocinctus Luontoarvolaji
  • lakkakääpä Ganoderma lucidum Luontoarvolaji
  • ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus vanhan metsän indikaattori
  • aarnisammal Schistostega pennata vaarantunut (VU)
  • haavanarinakääpä Phellinus populicola Luontoarvolaji
  • jauhemunuaisjäkälä Nephroma parile vanhan metsän indikaattori
  • aarnikaihejäkälä Lopadium disciforme vaarantunut (VU)
  • mesipillikääpä Antrodia mellita silmälläpidettävä (NT)

Syksyllä 2018 UPM tiedotti laajasti kansainväliselle medialle COP14 biodiversiteettikokouksessa Egyptissä sitoutuvansa jatkuvasti parantamaan metsäluonnon monimuotoisuutta omissa metsissään:

Lehdistötiedote 27.11.2018 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 27.11.2018 klo 10.00 EET) – UPM on tänään julkaissut uuden biodiversiteettisitoumuksen, joka on yksi yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteista. Uusi sitoumus ja toimintaohjelma esitellään tänään Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevan yleisopimuksen (CBD) osapuolikokouksessa (COP14) Sharm el-Sheikhissä, Egyptissä.

Sitoumuksen tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden jatkuva parantaminen yhtiön omissa metsissä Suomessa. Yhtiön omistuksessa on 570 000 hehtaaria metsää ja sen kestävä hoito on ehdoton edellytys yhtiön puuhuollon turvaamiseksi.”

Katsomme, että UPM:n tulee pitää kiinni tästä lupauksestaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien hakkaaminen hävittää metsäluonnon monimuotoisuutta.

Vaadimme, että UPM luopuu hakkuista kartalle merkityillä alueilla Saunasuon ja Ala-Lautajärven metsissään. Metsien luontoarvot tulee kartoittaa sulan maan aikaan ja esitämme, että nämä alueet suojellaan. Saunasuo rajautuu Punkaniemen arvokkaaseen vanhaan metsään, joka voidaan suojella samalla.

Suojeluesityksen rajaus, Saunasuon-Punkaniemen aluePunkaniemi – Saunasuo, vanha metsä, jossa hakkuu-uhka. UPM

Suojeluesityksen rajaus, Ala-Lautajärvi:
Ala-Lautajärvi, vanha metsä, jossa hakkuu-uhka. UPM

Kuvia, Saunasuon-Punkaniemen alue:

Kuvia, Ala-Lautajärvi: