Paltanmäen metsä on säilytettävä luonnontilaisena 22.10.2014

Huomautus maisematyölupahakemuksiin / Kalle Sahramiehen kuolinpesä (Paltanmäki RN:o 2:154) sekä Oriveden kotiseutuyhdistys (Paltanmäen Museo RN:o 2:183)

1. Paltanmäki on arvokas maisema-alue keskellä kylää
Paltanmäen poikkeuksellisen hieno metsä sijaitsee näkyvällä paikalla keskellä Oriveden keskustaa. Historiansa ja maisemallisen merkityksensä vuoksi kyseessä ei ole mikä tahansa talousmetsä, jota hoidetaan ensisijaisesti metsätaloudellisin perustein. Siksi Paltanmäki on pidettävä luonnontilaisena, kuten arvokkaalle maisema-alueelle kuuluukin.
Maisematyölupa tässä muodossa ei ole kaavan mukainen, ja siinä anotut toimenpiteet toteutuessaan turmelevat maiseman.

2. Metsä on keskeinen osa Paltanmäen perintöä lapsillemme
Paltanmäki on muutakin kuin kotiseutumuseo ja pururata. Ympäröivä ikääntynyt metsä tekee paikasta vihreän keitaan, jossa vanhat rakennukset ovat arvoisessaan ympäristössä. Alue on kokonaisuus, joka on nykyisessä muodossaan säilytettävä perintönä lapsillemme ja tuleville sukupolville, erityisesti opetuskäyttöä painottaen.

3. Paltanmäen luontoarvot on kartoitettava ennen maisematyöluvan käsittelyä
Maisematyöluvan myöntäminen tähän aikaan vuodesta on kyseenalaista, koska on mahdotonta selvittää alueella esiintyviä lintu-, hyönteis- ja muitakin eliölajeja. Asian käsittelyä on tämän vuoksi siirrettävä, jotta luontoharrastajat ja -asiantuntijat ehtisivät selvittää luontoarvoja tarkemmin. Nopeallakin silmäyksellä jokainen todellinen luonnonystävä näkee metsän kerroksellisuuden, sammallajien kirjon sekä vanhan metsän tunnusmerkistön maapuineen, keloineen ja yövilkkoineen.

4. Kuuset ovat luonnollinen osa metsän kehitystä
Hakkuita perustellaan metsän avaamisella nousevalle puustolle sekä kuusten vähentämisellä. Metsässä liikkuessa on vaikea ymmärtää avaamista, koska siellähän nousee uutta puustoa. Paltanmäen kookkaat männyt ovat komeita, eikä niitä pidä mennä kaatamaan. Kuusten osuuden vahvistuminen on taas luonnollista, koska aluskasvillisuuden perusteella on helppo havaita, että kyse on tuoreesta kangasmetsästä.
Kaiken kaikkiaan ennen maisematyölupaa on kaadettavaksi aiottu puusto merkittävä esimerkiksi nauhoilla. Vasta sitten voidaan asia ottaa kaupungin käsittelyyn edes alustavasti. Asian käsittelyä on siirrettävä ja vaadittava hakemuksen täydentämistä mm. tältä osin. Jos mitään yksilöityä ja tarkkaa kuvausta ja ehdotusta ei vaadita, on lopputulos käytännössä täysin maanomistajan ja metsäyhtiön armoilla. Kaupunkilaisilla on oikeus vaatia korkealaatuista toimintaa tällaisessa asiassa. Onhan kyseessä poikkeustapaus.

5. Harvennukset voivat aiheuttaa tuulenkaatoja ja muita ongelmia
Suunnitelmassa esitetyt hakattavat kiintokuutiomäärät ovat ehdottomasti liikaa. Maisematyöluvassa ei voida hyväksyä metsätaloudellisia harvennushakkuita, koska kyseessä on asemakaavoitettu ja maisemallisesti arka alue.
Mahdollisen harvennuksen tulisi tapahtua hyvin valikoivasti tiettyjä biotooppeja ja puuyksilöitä kunnioittaen, maiseman arvo huomioon ottaen. Puiden kaato olisi hyväksyttävää vain kotiseutumuseon rakennusten välittömässä läheisyydessä, jos se edistää rakennusten turvallisuutta ja hoitoa. Toki kattojen puhtaudesta on huolehdittava muillakin tavoilla, muutenhan olisi pakko poistaa kaikki puusto museon talojen ympäriltä.
Ysitie on lähellä. Pelkkä männikkö vaimentaa melua huonosti – kuusikko vähentää liikennemelua, ja sen antama vihreä seinä on tehokas näköeste.
Paltanmäessä on toimittava varovasti. Muistissamme on Kylänvuoren kanahaukkametsä, jonka harvennuksen lopputuloksena oli tuulenkaatoja ja puiden sairastelua, jopa yli puolen hehtaarin avohakkuuaukko.

6. Pururadan roskaantuminen on heikko peruste
Kaupungilta tullut aloite eli pururadan roskaantuminen tuntuu omituiselta perusteelta hakkuille. Ura on ennestään varsin leveä eikä puut juuri kaarru radan päälle. Tuuli kuljettaa neulasia ladulle – tätä vaikutusta hakkuut vain lisäisivät.
Monelle hiihtäminen vanhassa metsässä on juuri se hieno juttu. Nyt Paltanmäen latu sopii hyvin mm. lasten käyttöön, kun ladulla ei liikuta turhan vauhdikkaasti. Hiihdetäänhän kansallispuistoissa ja muillakin luonnonsuojelualueilla menestyksellisesti, vaikka metsät ovat luonnontilassa.

7. Miksi vanhat puut häiritsevät?
Jos Oriveden kaupunki pelkää puun kaatumista yksityisellä metsäalueella, sen on säännöllisesti seurattava ja valvottava ulkoilureitin varrella kasvavaa puustoa ja tarvittaessa poistettava huonokuntoinen puu maanomistajan luvalla. Puiden varmuuden vuoksi kaatamisesta ei ole mitään iloa kenellekään.

8. Alueella on toimittava oikeassa kotiseutuhengessä
Nyt on todella pohdittava ja otettava selvää, minkä vuoksi tämä helmi nimeltä Paltanmäki on alunperin perustettu – roskatonta pururataa varten vai henkisen perinnön ja arvokkaan ympäristön siirtämiseksi jälkipolville.
On myös välttämätöntä, että hakkuusuunnitelmia tarkastellaan museoalueen perustamisdokumenttien ja alkuperäisten lahjakirjojen valossa.

9. Paltanmäki on kaikkien käyttäjien yhteinen
Myönnettävän luvan peruslähtökohta on ajatella yleistä etua huomattavasti enemmän kuin yksityistä etua. Kaavan tarkoitus on taata kuntalaisille Paltanmäen kaltaisten alueiden arvon säilyttäminen niiin nautintaoikeuksien kuin luonnonarvojen kautta. Kaupungilla ei ole mitään velvoitetta luvan hakijaa kohtaan.
Yksi mahdollisuus säästää Paltanmäen arvokas vanha metsä tuleville polville kustannustehokkaasti olisi hakea sitä Metso-ohjelmaan. Tällöin maanomistajille korvattaisiin puiden arvo täysimääräisenä ja maapohja jäisi edelleen heidän omistukseensa.

10. Asian käsittely on lykättävä lisäselvityksiä varten
Mainittujen maisematyölupien käsittely on jätettävä pöydälle lisäselvityksiä varten, koska kaavatilannekin on epäselvä. Ajankohtaiskaavassahan alueella on merkintä EM (muinaismuistoalue), jollaisella ei kyllä hakkuita voi missään nimessä tehdä.
Arvelluttavalta tuntuvat lisäksi myös huomautusten nopea jättöaika ja ajankohta: kouluja koskevia tärkeitä kuulutuksia ei pitäisi ajoittaa loma-aikaan, kuten nyt syysloman alla.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Helena Mendelin, varapuheenjohtaja
Timo Peltoniemi, sihteeri