Metsähallitukselle esitys Varikon metsän suojelemiseksi Orivedellä

Metsähallitus valmistelee laajoja hakkuita valtion omistamalle arvokkaalle luontoalueelle Oriveden keskustan kupeessa. Luonto- ja lintujärjestöt sekä Oriveden yhteiskoulun oppilaskunta esittävät yhdessä, että Varikon metsä suojellaan kokonaisuudessaan asukkaiden virkistysalueeksi, koulujen opetuskäyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen turvaamiseksi.


Varikon 80 hehtaarin laajuiselta alueelta löytyy reheviä lehtomaisia sekametsiä, tuoreita ja kuivia kankaita, kalliomänniköitä, sekä pieniä ojittamattomia soita. Alue kuului aiemmin puolustusvoimille ja säästyi siten aktiivisilta hakkuilta ja harvennuksilta. Asukkaat käyttävät aluetta ulkoiluun, marjastukseen ja sienestykseen.

Alueella on kauniita vanhojen metsien kuvioita, pieniä soita sekä taimikoita ja nuoria metsiä, jotka ovat ennallistumassa kohti luonnontilaa. Näin alue tarjoaa hienon oppimis- ja tutkimuskohteen luonnon ennallistumisesta.

Alueella on havaittu pesimäaikana tavallisempien lintulajien lisäksi mm. huuhkaja, varpuspöllö, mehiläishaukka, pyy, pohjantikka, hömötiainen, töyhtötiainen, pikkusieppo, idänuunilintu ja pohjansirkku.

Liito-oravasta on havaintoja aivan alueen reunoilta, joten on todennäköistä, että sitä voi löytyä myös näistä metsistä. Alueen hyönteis-, kasvi-, sammal-, jäkälä- ja sienilajistoa ei ole vielä kartoitettu.

Koulumetsä opetuskohteeksi

Varikon metsä on kävelyetäisyyden päässä keskustan kouluista. Yhteiskoulun oppilaskunta on esittänyt sen muodostamista koulumetsäksi, jota oppilaat voisivat käyttää ulkonaoppimiseen mm. biologian, maantiedon, äidinkielen, vieraiden kielten, kuvataiteen ja liikunnan tunneilla.

Metsähallitukselle suunnatun perustellun suojeluesityksen ovat allekirjoittaneet Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys, Oriveden yhteiskoulun oppilaskunta, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri sekä Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys.

Valtion omistama Varikon metsäalue

Varikon metsä – metsähallituksen hakkuusuunnitelma